پس از پرداخت شهریه جهت تکمیل فرم ثبت نام با شماره 66414848 تماس حاصل فرمایید: نام و نام خانوادگی
: نام پدر
 : استان
 : شماره شناسنامه
 : شماره ملی
: شماره تلفن همراه
: مبلغ قابل پرداخت به ریال